Prijsvraag “De kracht van de academische filosofie”

De Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte OZSW en Filosofieblog Bij Nader Inzien nodigen alle academische filosofen in Nederland uit tot deelname aan een prijsvraag rond het thema:

“De kracht van de academische filosofie” 

Opdracht

De opdracht bestaat uit het schrijven van een essay waarin op een prikkelende en voor een breder publiek toegankelijke wijze wordt aangegeven (“show, don’t tell”) wat heden ten dage het nut en de noodzaak is van de academische filosofie. We zijn in het bijzonder op zoek naar stukken die niet zozeer op een meta-niveau reflecteren op de vraag wat de waarde is van de filosofie, maar dit laten zien, bijvoorbeeld aan de hand van een concreet vraagstuk of maatschappelijk thema. Het essay dient daarbij te illustreren (1) wat de filosofie doet; en (2) welke effecten de filosofie kan hebben op wetenschap of maatschappij.

Achtergrond

Voor de filosofie is het vaak moeilijk om de maatschappelijke en de wetenschappelijke impact van de discipline duidelijk te maken (nut en noodzaak). Dit heeft onder meer te maken met het reflectieve karakter van de filosofie, waardoor de impact vaak diffuus is, indirect, en pas op lange termijn zichtbaar. Deze problematiek uit zich in allerlei verschillende contexten: bij onder­zoeksaanvragen, bij interdisciplinaire samen­werking, bij beleidsdiscussies, of bij de vorming van een nationale wetenschaps- en investerings­agenda.

Doel

Het doel van de prijsvraag is tweeledig. Ten eerste om een stimulans te bieden aan universitair actieve filosofen om voor een breder publiek hierover te schrijven. Ten tweede om een aantal narratieven te ontwikkelen die de impact beschrijven van de academische filosofie op wetenschap en maatschappij en die gebruikt kunnen worden in allerlei contexten waarin de impact van de filosofie aan de orde is. Het uitgangspunt is dat er niet één narratief is (het ‘juiste’), maar dat we een veelheid van narratieven nodig hebben om de impact van ons vakgebied te articuleren. De winnende essays zullen als vertrekpunt dienen voor een OZSW workshop waarin een veelheid aan narratieven ter sprake zal komen en mogelijkheden zullen worden onderzocht om deze verder uit te diepen.

Criteria

  • Taal: Nederlands
  • Lengte: 1500 tot 2500 woorden
  • alleen ongepubliceerde en niet eerder bekroonde teksten kunnen meedingen
  • de jury staat open voor een pluraliteit van thema’s/stijlen/invalshoeken
  • belangrijke beoordelingscriteria zijn: toegankelijkheid, relevantie voor het vakgebied van de filosofie, en originaliteit
  • Deelnemers: academisch geschoolde filosofen (gepromoveerden, promovendi, masterstudenten)

Prijzen

  • De hoofdprijs bestaat uit een naar eigen inzicht te besteden bedrag van € 750,00.
  • Naast de hoofdprijs zijn er twee geldprijzen à € 500,00 en € 250,00 voor de als tweede en derde beoordeelde essays.
  • Overige inzendingen maken bovendien kans op publicatie op filosofieblog Bij Nader Inzien.

Jury

De jury bestaat uit: Maxim Februari (schrijver, filosoof, columnist NRC), Frans Brom (directeur/secretaris van de WRR en bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht) en Maureen Sie (hoogleraar Universiteit Tilburg en voorzitter van de kamer Praktische Filosofie van de OZSW en voorzitter bestuur ISVW).

Deadline

Stuur je inzending in Word of .txt-format uiterlijk zondag 23 september naar bijnaderinzienblog@gmail.com. De inzendingen zullen geanonimiseerd beoordeeld worden. Gelieve daarom geen naam te vermelden in het aangeleverde document.

Bekendmaking

De uitslag van de prijsvraag zal worden bekend gemaakt tijdens de OZSW Annual Conference die gehouden zal worden van vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2018 op Drienerburght, Universiteit Twente, Enschede.

 

Print Friendly, PDF & Email