38th Dutch-Flemish Day of Philosophy


The Dutch Research School of Philosophy (OZSW) and the University of Antwerp invite all to send in abstracts for the annual Dutch-Flemish Day of Philosophy
.

Organizing university

University of Antwerp

Date(s)

October 13th, 2018

Location

Zuidpool, Lange Noordstraat 11, Antwerpen

Application/registration deadline

Abstracts: July 1st, 2018
Registration: October 7th, 2018

About the topic

The Philosophy Department of the University of Antwerp, together with the Dutch Research School of Philosophy and Zuidpool organises the 38th edition of the Dutch-Flemish Day of Philosophy. This year’s theme is REVOLUTION! Keynote speakers are Walter Weyns (author of “Marx begrijpen. Een actuele inschatting van zijn denken”), Laura van Dolron (stand-up-philosopher), Herbert De Vriese and Karim Zahidi (author of “De paradox van Hayek”).

Program

 

13u Registratie met koffie  / registration and coffee
13u20 Welkomstwoord / welcome
GROTE ZAAL BENEDEN THEATRE ROOM UPSTAIRS
Nederlands programma English programme
13u30

 

Gastlezing 1

Filosofie in tijden van hyperkapitalisme – Karim Zahidi

 

1. Marx’s Image of History and the Revolutionary Element – Shahin Nasiri

2. Ideology and the Obsolescence of Marxist Revolutionary Language – Anita Ishaq

14u30

 

1. “Onder de kasseien ligt het strand”: esthetisch geweld en emancipatie in Weekend at Bernie’s (1989) – Clint Verdonschot

2. Een existentiële revolutie als verzet tegen de neoliberalisering van onderwijs Sara Van Rompaey

3. Living labs en de glibberige glijbanen naar dystopia – Mandi Astola

3. No revolution without vanguard party – Koenraad Elst

 

 

4. A Critique to both Materialist and Idealist Views on Revolution – M. Sinan Senel

 

5. The Philosophy and Ideology of Pregnancy – Sigmund Schilpzand

16u Koffie en thee met gebak Coffee, tea and cake
16u30

 

4. Seks op doktersrecept – Martha Claeys & Lotte Spreeuwenberg

5. Disruptieve technologie vanuit een Foucauldiaans denkkader – Erik Laes & Gunter Bombaerts

6. Is er een revolutie in de visie op de mens gaande? – Dirk van Duppen

6. Observing one’s thinking.Extended Cognitive Phenomenology – Willem Daub

7. User-Generated Data: From Privacy Concerns to An Opportunity of Organising the Economy Through the Internet – Stratis Kladis

8. Value Sensitive Design for Revolution and Revolution for Value Sensitive Design: the case of empowerment in Community Based Virtual Power Plants – Gunter Bombaerts, Luc van Summeren & Anna Wieczorek

18u Stand-up philosophy

Laura van Dolron

18u30 Buffet
19u30 Gastlezing 2

Het tijdperk van de revolutionaire gezindheid – Herbert De Vriese

20u15 Gastlezing 3

Voorbij Marx’ leer: een herwaardering van zijn denken – Walter Weyns

21u Einde

Abstracts Nederlands programma

Gastlezing 1

Filosofie in tijden van hyperkapitalisme

Prof. Dr. Karim Zahidi

Abstract tbc

Karim Zahidi is docent wetenschapsfilosofie en logica aan de Universiteit Antwerpen, en auteur van ‘De Paradox van Hayek’.

1. “Onder de kasseien ligt het strand”: esthetisch geweld en emancipatie in Weekend at Bernie’s(1989)

Clinton Verdonschot (doctoraatsstudent University of Essex)

Inhoud: Weekend at Bernie’s is een erg grappige komedie over twee collega’s (Larry en Richard) die doen alsof hun overleden baas Bernie nog springlevend is, zodat ze niet weggestuurd worden uit zijn luxueuze strandvilla. Tegelijkertijd laat de film een bijzondere vorm van rebellie tegen de superrijken zien. Ik noem deze vorm van opstandigheid ‘esthetisch geweld’: gewelddadig gedrag omwille van het esthetische spel waar het onderdeel van is. In de film komt dat neer op het behandelen van menselijk overschot alsof het een speelpop is.

Aan de hand van fragmenten uit de film, wil ik dit fenomeen toelichten en betogen dat esthetisch geweld niet altijd moreel verwerpelijk is. Sterker nog, ook al lijkt de humor misschien morbide, ik wil aantonen dat de film ons laat zien dat esthetisch geweld niet alleen toelaatbaar kan zijn, maar ook emancipatoir kan werken: door hun baas als pop te gebruiken, kunnen Larry en Richard zich bevrijden uit een onrechtvaardige situatie. Weekend at Bernie’s is, natuurlijk, fictie. Desalniettemin denk ik dat de film ons aanzet tot het heroverwegen van gewelddadige handelingen van mensen die vaak worden weggezet als apolitiek, zoals bijv. de ‘hoodvlogs’ van ‘treitervlogger’ Ismaïl Ilgun.

Vorm: mondelinge presentatie met filmfragmenten

2. Een existentiële revolutie als verzet tegen de neoliberalisering van onderwijs

Sara Van Rompaey (Ma-student UAntwerpen)

Inhoud: tbc

Vorm: PowerPoint presentatie ondersteund door visual art, met medewerking van Antwerps kunstenaar Brent Lahousse

 

3. Living labs en de glibberige glijbanen naar dystopie

Mandi Astola (TU/e)

Inhoud: Het ontstaan van living labs is een voorbeeld van de trend van co-creatie in innovatie. Een ‘living lab’ is een systeem waar innovaties getest kunnen worden in praktijk, met gewone mensen in hun dagelijks leven als participanten. De participanten dragen ook bij aan het ontwerp van het product. Er is echter een aantal zorgen over de morele aspecten van deze “revolutie.” Een eerste zorg is dat living labs het experimenteren op mensen zonder hun toestemming normaliseert. Een andere zorg is verwarring over de betekenis van participatie. Nog een zorg is dat bij een constante verandering het niet meer praktisch is om steeds toestemming te vragen van deelnemers. Dit maakt het misschien makkelijker om “gebruik te maken” van kwetsbare participanten. Hieraan verbonden is ook het probleem van de informatie-asymmetrie dat misschien zelfs inherent is aan co-creatie van hightech producten. Het valt misschien ook te beargumenteren dat door co-creatie misschien een waardevolle deugd verwatert of zelfs verdwijnt? Er hangt een parfum van utopie rondom de idealen van co-creatie. Dit toneelstuk besteed aandacht aan hoe co-creatie ook “slippery slopes” oproept naar een dystopie. Dit wordt in realistische mogelijke situaties uitgebeeld.

Vorm: toneelstuk

4. Seks op doktersrecept

Lotte Spreeuwenberg en Martha Claeys (doctoraatsstudenten UAntwerpen)

Inhoud: Gezonde seksuele relaties en intimiteit kunnen het welzijn van een mens aanzienlijk ten goede komen. Bij hen die in hun seksuele leven belemmerd zijn door ernstige spierziekten, verlammingen of mentale beperkingen wordt deze nood intussen opgemerkt en opgevangen. Steeds vaker zien we intieme sessies met sekswerkers als deel van een behandeling. Aan het therapeutische nut van seksuele begeleiding twijfelen we niet meer. Toch betaalt het ziekenfonds seksuele diensten (nog) niet terug. Waarom niet? Doet het idee van recht op seks te veel denken aan seks als een afdwingbaar goed dat men kan opeisen? Waarin verschilt recht op seks van recht op thuishulp of een behandeling bij een fysiotherapeut? Hoe ontwar je het grensgebied van wat voor ‘beperkingen’ het seksuele leven zwaar genoeg hinderen om in aanmerking te komen voor terugbetaalde behandeling?

In deze podcast bespreken filosofen Lotte en Martha de mogelijkheden en grenzen van seks als fundamenteel deel van menselijk welzijn met gezondheidszorgpsychologe Fanny Wolters, professor seks, cultuur en ethiek Tom Claes, en onderzoekster diversiteit en gezondheid Maaike Muntinga. Met een mix van persoonlijke verhalen en filosofische argumentatie leggen we ons toe op de filosofische onderbouwing en analyse van een actuele thematiek.

Vorm: podcast

5. Disruptieve technologie vanuit een Foucauldiaans denkkader

Erik Laes & Gunter Bombaerts (TU Eindhoven)

Inhoud: In deze bijdrage willen we nagaan of en in hoeverre het door Foucault ontwikkelde begrippenapparaat op het gebied van kennis-machtcomplexen, bestuurlijkheid en waarheidsspreken ingezet kan worden om het (geclaimde) revolutionaire karakter van technologische innovaties te verhelderen. We zullen hierbij in eerste instantie Foucaults ambivalente houding ten opzichte van het concept ‘revolutie’ nader toelichten. Volgens sommige commentatoren maakt Foucaults begrippenapparaat – dat volgens een bepaalde interpretatie zou stellen dat ‘macht overal is’ – een revolutie vanuit een vrijheidsgedachte onmogelijk (zie bvb. Lukes, 2005). Tevens wordt gewezen op Foucaults negatieve ervaringen in de Iraanse islamitische revolutie van 1979 (Foucault sprak aanvankelijk zijn steun uit voor de revolutionaire volgelingen van Ayatollah Khomeini) om zijn (vermeende) daaropvolgende afwijzing van elke revolutionaire gedachte te verklaren. In onze bijdrage zullen we zowel Foucaults normatieve houding ten opzichte van de revolutionaire gedachte (‘is een revolutie wenselijk?’) als zijn meer empirische stellingname (‘is een revolutie mogelijk?’) aan een kritisch onderzoek onderwerpen. Vervolgens zullen we de relevantie van Foucaults begrippenapparaat onderzoeken bij de analyse van technologische innovaties. We richten onze aandacht daarbij vooral op de betekenis van het begrip ‘bestuurlijkheid’ voor het technologische innovatieproces en de rol van humane wetenschappers (sociologen, ethici) als ‘waarheidssprekers’ hierin.

Vorm: PowerPoint-presentatie

6. Is er een revolutie in de visie op de mens gaande?

Dirk Van Duppen

Inhoud: Al eeuwen lang woedt er onder filosofen het debat of de mens van nature eerder inherent goed (prosociaal) is, maar in staat tot het kwade; of dat hij inherent kwaad (asociaal) is, maar in staat tot het goede. Recent onderzoek in veel disciplines levert overweldigend bewijs dat de mens vooral prosociaal is. Van alle zoogdieren is de mens bij de geboorte het meest prematuur, kwetsbaar, afhankelijk en hulpbehoevend. Hij kan maar overleven en zich reproduceren dankzij de zorg van anderen. Daardoor evolueerde de Homo sapiens via selectie voor prosociaal gedrag. Meer nog, er bestaat een oorzakelijke relatie, via de weg van het sociaal leren,  tussen deze prosociale kenmerken en de menselijke intelligentie, de meest succesvolle eigenschap in de Darwinistische evolutie en de basis van de mens zijn unieke cumulatieve culturele evolutie. De Homo sapiens kan een Homo supersapiens worden als de Homo socialis in hem kan bloeien.  ‘The survival of the fittest’ van Darwin wordt bij de Homo sapiens ‘The survival of the friendliest’. De mens is een supersamenwerker. Er zijn weinig paradigmashifts gekend zoals bij dit nieuwe mensbeeld, die onderbouwd zijn door zo’n grote hoeveelheid bewijsmateriaal, dat op zulke korte tijd en op zoveel verschillende onderzoeksdomeinen tegelijkertijd is tot stand gekomen.

Vorm: PowerPoint-presentatie

 

Gastlezing 2

Het tijdperk van de revolutionaire gezindheid

Prof. Dr. Herbert De Vriese

Mijn bijdrage is een onderzoek naar de historische periode waarin er zoiets kan bestaan als een revolutionaire gezindheid. Met de verwijzing naar een ‘tijdperk’ suggereer ik bovendien dat we die periode als een bepaald tijdperk kunnen vatten en overzien, en dat we ons dus voorbij dat tijdperk bevinden. Naar die conclusie werk ik toe in drie stappen. Ik vertrek bij de vaststelling dat er in de revolutionaire strijd of omwenteling vaak belang wordt gehecht aan de revolutionaire gezindheid van wie eraan deelneemt. Dat illustreer ik onder meer met ‘La loi des suspects’ (1793) die tijdens de Franse Revolutie werd aangenomen en met de ‘Revolutionaire Catechismus’ (1869) van Sergej Netchajev. Vervolgens belicht ik vier elementen waarvan ik beweer dat ze zinvol zijn om het concept van de revolutionaire gezindheid beter te begrijpen: historisch bewustzijn, politiek bewustzijn, de overtuiging gerechtigd te zijn tot de revolutionaire strijd, en de capaciteit tot zelfoverstijging. Tot slot stel ik de vraag of er welbepaalde historische voorwaarden zijn die de ontwikkeling en cultivering van een revolutionaire gezindheid begunstigen of eerst mogelijk maken.

Herbert De Vriese is docent aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Zijn filosofische belangstelling gaat uit naar de problematiek van kritiek en onttovering in de moderne westerse cultuur. Daarbij concentreert hij zich op de zogenaamde ‘revolutionaire breuk’ in de negentiende-eeuwse Duitse filosofie. De vraag in hoeverre die breuk verband houdt met maatschappelijke, culturele en politieke transformaties van die tijd staat centraal in zijn onderzoek.

 

Stand-up philosophy performance

Laura van Dolron

Laura van Dolron is filosofe, theatermaakster en auteur. Haar werk ontving verschillende theaterprijzen, en werd lovend onthaald in Vlaanderen en Nederland. In seizoen 2017-2018 vierde ze 15 jaar stand-up filosofie met haar solo’s ‘Sartre zegt sorry’, ‘WIJ’, en ‘Liefhebben’. Voor Oerol 2018 maakte ze ‘Waarom ik bang ben voor het bos’ en in 2018-2019 maakt en speelt ze o.a. de voorstelling ‘Een antwoord met alle vragen’, een voorstelling waarmee ze na een lange periode van solo’s, nu samen met acteur Willem de Wolf (Cie. De Koe) en muzikanten Wilko Sterke en Frank van Kasteren (o.a. Circus Treurdier) het toneel betreedt.

 

Gastlezing 3

Voorbij Marx’ leer: een herwaardering van zijn denken

Prof. Dr. Walter Weyns

Marx’ schriftuur is van een talmoedische complexiteit. Dat is niet zomaar een bijkomstig stijlkenmerk. Het raakt de kern, als die er al is, van zijn denken. Net als in de Talmoed mag je de betekenis van een woord of een zin niet isoleren – het is de hele tekst, het hele weefsel van mekaar becommentariërende, nuancerende en bestrijdende frazen en glossen waaruit betekenis oprijst. Marx’ denken kan met andere woorden niet zomaar worden samengevat en afgesloten. En dat is nu juist wat in de receptie van Marx onafgebroken is gebeurd.

Marx’ boutade dat hij ‘geen marxist’ was, moet je dus misschien niet zomaar wegwuiven als een grapje. Hij hield simpelweg niet van afgesloten denken, ook niet als dat uit zijn pen was ontsproten.

De vraag is natuurlijk of er vandaag nog iets anders van hem te leren valt. Ik denk het wel. Tenminste als je de vraag niet verengt tot: ‘welke marxistische leerstellingen blijven overeind?’. Op die vraag is het antwoord kort: geen enkele. Wie bij Marx concrete recepten zoekt om de economische en politieke vraagstukken van vandaag aan te pakken, komt bedrogen uit. De hele notie van ‘marxistische leerstelling’ is op zichzelf een onding. Als je een beetje trouw wilt blijven aan Marx’ kritische, dialectisch beweeglijke geest, is het eerste wat eraan moet geloven de idee van een ‘leerstelling’ zelf. Marx beoogt geen ‘leer’. Hij is een denker, en al ben je het niet met hem eens, hij biedt denkstof.

 

Walter Weyns (°1958) is socioloog. Hij doceert o.a. klassieke sociologische theorie  en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij beoefent een essayistische vorm van sociologie, schreef een dissertatie over Jürgen Habermas en publiceerde o.a. de monografieën Marx begrijpen (Houtekiet, 2018), Van mensen en dingen. Een verkenning van onze socialiteit (Intersentia, 2017), Klassieke sociologen en hun erfenis (LannooCampus, 2014), Het geval Canetti (Acco, 2008), Het tijdperk van de maatschappij (Acco, 2004), De sociologie van Jürgen Habermas (Acco); voorts redigeerde hij verschillende bundels zoals: Marktisme. Kritiek op het berekenend samenleven (Pelckmans, 2013), New Public Spheres (Ashgate, 2013), en Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen. Secularisatie onder de loep (Polis, 2015).

 

Abstracts English programme

 

1. Marx’s Image of History and the Revolutionary Element

Shahin Nasiri  (PhD Researcher in Political Philosophy, University of Amsterdam)

Content:

Form: oral presentation

2. Ideology and the Obsolescence of Marxist Revolutionary Language

Anita Ishaq (MA Philosophy KULeuven)

Content: We employ the word “revolution” in a number of fields. However, as a socio-political event, the concept of revolution has been considerably weakened, and replaced by milder and disillusioned forms of criticism. Revolutionary ideals are perceived as pathetic and quixotic, and the vocabulary that Marx built, even though proletarians and alienation have not ceased to exist, sounds outdated and obsolete.

Drawing on Engels’ idea that most, if not all superstructure is ideological, I will claim that this character applies to the political discourse as well. Depicting revolutionary language as unfashionable is part of an ideology that imposes a layer of oppression on radical criticism.

These considerations ultimately lead to a dilemma, for those who believe that revolutions are still worth speaking about. If we assign new words to old concepts, we take a strategic path, but we might be merely gaining time, before these words, too, become obsolete. If, instead, we persist in our linguistic attitude, and call things by their name, we choose for a more difficult path, but also for a praxis of resistance against ideology.

Form: Oral Presentation (without Power Point)

3. No revolution without vanguard party

Dr. Koenraad Elst, (Orientalist and philosopher, visiting professor at Indus University, Ahmedabad)

Content: tbc

Form: tbc

4. A Critique to both Materialist and Idealist Views on Revolution

Sinan Senel (ReMa-student University of Antwerp)

Content: tbc

Form: The trialogue will be presented with podcasts of texts from Plato and Marx, and my responses live.

 

 5. The Philosophy and Ideology of Pregnancy

Sigmund Bruno Schilpzand (PhD-student University of Southampton (UK))

Content: Having started work on a project called Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy, I consider myself a metaphysician at the intersection of metaphysics and the philosophy of biology. A science that has, however, not been without ideological sin (see works bij Birke, Okruhlik, Haraway, Keller & Martin).

Under consideration in my presentation will be the matter of the ideological content of (reproductive) biology, ‘ideological’ meaning something like: ‘representations that merely serve the purpose of a sexist status quo.’ Can a metaphysician demarcate mere ideology from real fact?

I am asking the question whether biological representations of pregnancies, and possible (for example mereological about the parthood-status of the fetus) metaphysical claims, no matter how logically analysed, do not inadvertedly designate ‘the pregnant organism’ or ‘the pregnant woman’ in terms that do her no justice.

A further question I will raise (and answer positively, through a short analysis of Murphy’s Seizing the Means of Reproduction (2012)) is whether there are ways of thinking about pregnancy capable of sidestepping current biomedical (hence biopolitical) vocabulary, without getting bogged down in mysticism. Various womens’ movements have succeeded in doing so; and now it might be ontology’s turn to make this political victory count in philosophy.

Form: PowerPoint-presentation

6. Observing one’s thinking. Extended Cognitive Phenomenology

Willem Daub (VU, Amsterdam)

Content: tbc

Form: oral presentation with audience participation

7. User-Generated Data: From Privacy Concerns to An Opportunity of Organising the Economy Through the Internet

Stratis Kladis (Madia, Art and Performance ReMa-student Utrecht University, Philosophy-student University of Groningen)

Content: The goal of my presentation is to examine issues related to the social antagonisms of information in the digital space and, more specifically, in corporate social media. I will discuss the relativizing effect that user-generated data, as non-rivalrous goods, have on our understanding of them through the Marxist concepts of labour and work, exchange and use value, as well as alienation. The critical analyses of David Harvey and Christian Fuchs will form the basis of my enquiry. In the end, I will suggest that, if users of social media were to reclaim the alienated ‘products of their work’, they would ultimately face a profound question regarding whether their digital data should be simply ‘locked away’, in the name of users’ privacy, or be actively utilised in the organisation of a more democratic economy to come. Can the latter be an instance of how a future socialist revolution might treat user-generated online data? And, if this is not interesting enough, you can always come and enjoy the memes! Yes, there will be memes. This is a presentation with memes. DANK memes.

Form: a presentation with memes

 

8. Value Sensitive Design for Revolution and Revolution for Value Sensitive Design.

The case of empowerment in Community Based Virtual Power Plants.

Gunter Bombaerts, Luc van Summeren and Anna Wieczorek – (TU Eindhoven, the Netherlands)

Content: Value sensitive design (VSD) of a new technological innovation is a method that selects stakeholders, maps the trade-offs between their various values, and uses these to improve the design. Neutrality in an important VSD Habermassian procedural value aiming to give all stakeholders their say. This might conflict with the aim of empowerment, focussing on powerfulness and influence. Decision makers like stronger people, since they need less support and therefore are cheaper. But empowered people also question power structures of dominant companies or politicians. Therefore, VSD can also be Freirean revolutionary rejecting neutrality, putting structural change up and front, even when participants not asking for it. It demands minority ownership and considers the silent majority as necrophilia!

Virtual Power Plant (VPP) are ICT solutions that aggregate distributed energy sources as solar and batteries to form a virtual power station. VPP’s are often instruments of powerful companies to manage grid stabilization, instrumentalising electricity owners. A revolutionary VSD can support community-based VPP’s allowing communities to actively manage self-generated energy. They can be driven by community needs, such as the ambition to become energy independent by using self-generated renewable energy, strengthen local communities, create local jobs or other local issues.

Form: We will present our paper in a way this will confront you with your academic security, but we will not tell you how, in order to make the message more influential

Location / accommodation details

Building is partly wheelchair accessible. Send an email to Katrien.Schaubroeck@uantwerpen.be if you need details about the accessibility of the building.

How to apply / register

Please register using this form.

Organizers

Katrien Schaubroeck

Contact info

For further information related to the contents of this course, please contact Katrien Schaubroeck (Katrien.Schaubroeck@uantwerpen.be). For practical inquiries, contact secretariaat@ozsw.nl.